پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تابلو اعلانات
   
        


سخنرانی های علمی
     
 
13 مهر 1399 مدیریت مگس میوه مدیترانه ای 
دکتر هادی زهدی (بخش تحقیقات گیاهپزشکی)
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
9 آذر 1399 گونه های مهم جوندگان در استان كرمان 
مهندس مهدی ناصری (بخش تحقیقات گیاهپزشکی)
 
     
     
 
30 آذر 1399 بررسی عملكرد ارقام گندم نان و دوروم در منطقه ارزوئیه كرمان 
دکتر محمدعلی جواهری (بخش تحقیقات زراعی و باغی)
 
     
     
 
14 دی 1399 سرشاخه كاری گردو 
دکتر جواد فرخی (بخش تحقیقات زراعی و باغی)
 
     
     
 
 
     

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0